Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ - ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚH ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ  

Του Γιώργου  Κασιμάτη


Γίνεται τελευταία πολύς λόγος για το αν θα πρέπει να πωλείται ή να αξιοποιείται με άλλους τρόπους (μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης για εκμετάλλευση κ.ά)  η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου.
Η συζήτηση αυτή είναι, δυστυχώς, χωρίς αντικείμενο, γιατί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι δεσμευμένα και ελέγχονται από τους Δανειστές μας, τις χώρες της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ.
Η τεκμηρίωση αυτής της πραγματικότητας έχει ως έξης:
 1. Σύμφωνα με τις πολύπλοκες δικολαβικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 4 § 2 της από 8.5.2010 «Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης» μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και των άλλων δεκαέξι χωρών της Ευρωζώνης, ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου είναι δεσμευμένη για την εξυπηρέτηση του δανείου και όσο αυτό υπάρχει.
 2. Η αποδέσμευση της δημόσιας περιουσίας δε είναι ούτε θα είναι ορατή, όσο δε θα είναι ορατή η αποδέσμευση της χώρας μας από το δάνειο. 
 3. Από το πραγματικό νόημα των διατάξεων του άρθρου 4 § 2 της Σύμβασης προκύπτει ότι: (α) η Ελλάδα δεσμεύεται με ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία της απέναντι στους Δανειστές της Σύμβασης, (β) δεν μπορεί να διασφαλίσει κανέναν άλλο δανειστή με ενέχυρο, υποθήκη ή άλλου είδους εγγύηση, ώστε να αποκτήσει εκείνος προτεραιότητα απέναντι σ' αυτούς,  και (γ) όποια άλλη αξιοποίηση  ή εκποίηση επιτρέπεται με βάση τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 4 της Σύμβασης, θα είναι εις όφελος των Δανειστών.
 4. Το περιεχόμενο της δέσμευσης της εθνικής περιουσίας δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό. Αυτό καθορίζεται -ουσιαστικά επιβάλλεται από τους Δανειστές- με το «Μνημόνιο Συνεννόησης» της 3.5.2010, που αποτελεί διεθνή σύμβαση με βάσει της «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης», και με τα μέχρι σήμερα και τα μελλοντικά  «επικαιροποιημένα  Μνημόνια», που αποτελούν επίσης διεθνή σύμβαση, με βάση το Προοίμιο του «Μνημονίου Συνεννόησης» που τα προβλέπει. Με βάση αυτή την πρόβλεψη, οι Δανειστές έχουν το δικαίωμα να προσαρμόζουν συνεχώς στα δικά τους συμφέροντα τα μέσα και τους τρόπους επιβολής της βασικής Σύμβασης Δανειοδότησης, χωρίς να ξέρει η Ελλάδα και ο Ελληνικός Λαός, ποιό περιεχόμενο θα αποκτήσουν οι δεσμεύσεις τους στο μέλλον.
 5. Οι διατάξεις αυτές του άρθρου 4 έχουν ως συνέπεια ότι : (α) κάθε αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ακτών, υπόγειων και υποθαλάσσιων πηγών εθνικού πλούτου, αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.), μετοχών, ομολόγων και άλλων αξιογράφων και δικαιωμάτων θα γίνεται εις όφελος του δανείου και, επομένως, μόνο με συγκατάθεση της Τρόικα, (β) Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν μπορεί να προβεί σε καμιά αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου υπέρ της ανάπτυξης ή υπέρ του ελληνικού λαού, παρά μόνο εις όφελος των Δανειστών, (γ) η Ελληνική Κυβέρνηση δεν μπορεί, χωρίς τη συναίνεση των Δανειστών της να συνάψει οποιαδήποτε οικονομικού αντικειμένου σύμβαση με τρίτη χώρα ή οργανισμό χωρίς την έγκριση των Δανειστών της Σύμβαση και (δ) ποια θα είναι η μορφή αξιοποίησης: πώληση, μακροχρόνια παραχώρηση εκμετάλλευσης, μίσθωση, πώληση μετοχών ή ομολόγων του δημοσίου ή εταιρείας αξιοποίησης περιουσίας του Δημοσίου κλ.π., θα εξαρτάται από την τυπική ή άτυπη συναίνεση των Δανειστών. Και αν ακόμη θεωρηθεί η Ελλάδα ελεύθερη μα ορίσει τον τρόπο ή τη μορφή (με πώληση, μίσθωση, παραχώρηση κ.λπ.) αξιοποίησης της περιουσίας της, το προϊόν της αξιοποίησης αποτελεί θα αποτελεί δεσμευμένη περιουσία.  ΄Όλα αυτά σημαίνει ότι η εξωτερική οικονομική πολιτική της χώρας είναι απολύτως δεσμευμένη.
 6. Εάν οι παραπάνω δανειακές δεσμεύσεις της Ελλάδας συνδυασθούν με την παραίτηση «άνευ όρων και αμετακλήτως» από κάθε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από κάθε άλλη ένσταση, που επίσης περιέχει ως όρο η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» (άρθρο 14 § 5, 15 § 1 α με Παράρτ. 4 με υπόδειγμα Γνωμοδότησης ΝΣΚ της Σύμβασης), βλέπει κάνεις ότι το σύνολο της οικονομικής υπόστασης της Ελλάδας είναι δεσμευμένο στους σκοπούς του δανείου. Με άλλες λέξεις, η Ελλάδα, σε περίπτωση επιβολής μέτρου κατά της χώρας μας από τους Δανειστές,  δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε την ασφάλειά της με βάση τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ούτε τις συνταγματικές και διεθνείς εγγυήσεις της ιστορικής και πολιτισμικής της κληρονομιάς, ούτε τις εγγυήσεις του φυσικού περιβάλλοντος, ούτε καν την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου σε σχέση με τη διαβίωση του λαού της.
 7. Ο παραπάνω συνδυασμός της δέσμευσης της εθνικής περιουσίας με τη δέσμευση της εθνικής κυριαρχίας και κάθε άλλου δικαιώματος (άρθρου 4 με άρθρο 15 § 1 α της Σύμβασης) σημαίνει όχι μόνο πλήρη οικονομική δέσμευση από τους Δανειστές, αλλά και τα εξής: (α) Η κυριαρχία, το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον και κάθε άλλο δικαίωμα της Ελλάδας υπόκεινται στους Δανειστές εις όφελος του δανείου (β)  Οι Δανειστές ή ο δικαιούχος τους (γιατί μπορούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα τους σε τρίτο βάσει του άρθρου  2 § 3 της Σύμβασης) μπορεί να ασκήσει οικονομική και πολιτική βία στην Ελλάδα τόσο στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της (κηδεμόνευση της εξωτερικής πολιτικής), όσο και ως προς την επίλυση των εθνικών θεμάτων της χώρας.
 8. Η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης», το «Μνημόνιο Συνεννόησης» και τα «Επικαιροποιημένα Μνημόνια», ως διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες δεσμεύεται η Ελλάδα και ατομικώς οι Έλληνες, έπρεπε να είχαν επικυρωθεί και κυρωθεί, με βάση τα άρθρα του 36 § 2 και 28 § 2 του Συντάγματος με τα τρία πέμπτα των μελών της Βουλής. Έτσι, έχομε παραβίαση του πολιτεύματος και σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας, με βάση τα άρθρα 1 και 120 του Συντάγματος.  Το άρθρο 1 § 3 ορίζει: «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα». Στην προκείμενη περίπτωση, η εξουσία που ασκείται με βάση τις δανειοδοτικές συμβάσεις, ούτε από το Λαό πηγάζει, αφού δεν επικυρώθηκαν από την Λαϊκή Αντιπροσωπία, ούτε υπέρ του λαού και του Έθνους λειτουργεί, αφού εξυπηρετεί το συμφέρον των Δανειστών και δεσμεύει την εθνική κυριαρχία, ούτε ασκείται όπως ορίζει το Σύνταγμα, αφού παραβιάστηκαν για την εφαρμογή της οι διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα. Η εξουσία εφαρμογής των όρων του Δανείου είναι έκτος Συντάγματος και έκτος ευρωπαϊκής νομιμότητας. Είναι de facto'' εξουσία.
 9. Με την ολοκληρωτική δέσμευση των δικαιωμάτων εθνικής κυριαρχίας, του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος, της εθνικής περιουσίας και της πλήρους χειραγώγησης της εξωτερικής και της οικονομικής πολιτικής από τους Δανειστές, η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά κάτω από την πλήρη κηδεμονία των Δανειστών της. Η κατάσταση αυτή είναι χειρότερη από την παλαιά μορφή κηδεμόνευσης λαού που λεγόταν προτεκτοράτο, γιατί οι Δανειστές δεν παρέχουν καμιά προστασία και ασφάλεια.
 10. Οι Συμβάσεις Δανεισμού είναι νομικά ανυπόστατες, γιατί παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, καθώς και της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομιμότητας.  Ποια κυβέρνηση θα βρεθεί να ζητήσει την απάλειψη των αθέμιτων όρων και την αποκατάσταση της νομιμότητας; ή ποια κυβέρνηση θα αρνηθεί την εκτέλεσή τους, προβάλλοντας το ανυπόστατό τους λόγω παραβίασης θεμελιωδών άρχων που τις καθιστούν ανυπόστατες;

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Παρουσίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΣΠΙΘΑΣ στην Αργυρούπολη
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΙΓΜΑ

Η σύγχρονη διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια δημιουργίας συνθηκών που θα οδηγήσουν μέσω της παγκοσμιοποίησης της Αγοράς σε μια παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία Υπερεθνικού χαρακτήρα υπό την αιγίδα της Υπερδύναμης.
Στο δρόμο για την ολοκλήρωση αυτού του στόχου τα ισχυρότερα εμπόδια είναι έως σήμερα τα Έθνη-Κράτη των οποίων οι ιστορικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες αμύνονται στην προσπάθεια της Υπερδύναμης να θρυμματίσει τον κοινωνικό τους ιστό, που εκτός από την ιστορία και τον πολιτισμό του κάθε λαού, τον αποτελούν και οι κάθε είδους κατακτήσεις ειδικά στον κοινωνικό, εργασιακό και μορφωτικό τους τομέα. Επομένως το Έθνος-Κράτος αποτελεί σήμερα το τελευταίο ανάχωμα της άμυνας των ελεύθερων λαών. Το έσχατο φρούριο που εμποδίζει τον τελικό στόχο της πολιτικής του σοκ και του δέους, στρατιωτικού και οικονομικού, να μεταβάλει τους πολίτες σε απλά νούμερα ανίκανα να αντισταθούν στις ανάγκες και τους κανόνες της Νέας Τάξης. Με τον τρόπο αυτό η βασική διεθνής αντίθεση ανάμεσα στις δυνάμεις του Κακού και του Καλού περνά κάθετα μέσα σε κάθε Έθνος-κράτος και γίνεται η κυρίαρχη αντίθεση που χωρίζει τους «Κακούς» της κάθε χώρας, δηλαδή το σύνολο των δυνάμεων της εξάρτησης από την Υπερδύναμη και τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, από τους «Καλούς», δηλαδή τους ανεξάρτητους πολίτες της κάθε χώρας που δεν δέχονται και αντιστέκονται στον νέο ολοκληρωτισμό που απειλεί το σύνολο της ανθρωπότητας. Κάθε άλλου είδους αντίθεση που χώριζε έως τώρα τις κοινωνίες των Εθνών-Κρατών που βρίσκονται στο στόχαστρο, εξακολουθεί μεν να υπάρχει, αποκτά όμως δευτερεύουσα σημασία μπροστά σ’ αυτή τη βασική αντίθεση που η έκβασή της θα σημάνει είτε την πλήρη εξουθένωση είτε ένα νέο ξεκίνημα του κάθε λαού.

Περισσότερα: http://www.spitha-kinima.org/

Το αμερικάνικο όνειρο (2/2) © 2010 [Greek Subs]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, μετά τις ιταμές και προκλητικές αξιώσεις της «Τρόικα»,προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

1 )
- Τα ψεύδη των επίσημων «εκπροσώπων» του Ελληνικού Λαού, ότι τάχα τα βάσανα του διαβόητου «Μνημονίου» θα τελείωναν σε μια τριετία, όχι μόνο αποκαλύπτονται σήμερα σε όλο τους το μεγαλείο, αλλά και επιβεβαιώνεται με τον πιο σκληρό και ιταμό τρόπο ότι η υποδούλωσή μας δεν έχει ορατό τέλος και η πορεία μας προς το μέλλον θα είναι ζοφερή.

2)
- Σήμερα ήλθε η «Τρόικα», η εκπρόσωπος αυτών που παρουσιάζονται ως «φρουροί» των αρχών του ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής δημοκρατικής νομιμότητας, να ζητήσει το τρίτο κομμάτι ζωτικής σάρκας της Ελλάδας για την ικανοποίηση των «εταίρων» Δανειστών μας, που καθοδηγούν το Βερολίνο και το ΔΝΤ.

- Το πρώτο κομμάτι ελληνικής ζωτικής σάρκας κόπηκε απάνθρωπα από το σώμα των εργαζομένων και των συνταξιούχων του ελληνικού κράτους, αμέσως με την υπογραφή της Σύμβασης Δανείου.

- Το δεύτερο κομμάτι ελληνικής ζωτική σάρκας κόπηκε από τον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Χώρας μας, με την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος εξάρθρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελμάτων για «απελευθέρωση» της αγοράς, ώστε να διευκολυνθεί η άλωσή της από τα μεγάλα δίκτυα επιχειρήσεων.

- Το τρίτο κομμάτι ελληνικής ζωτικής σάρκας είναι το σημερινό: το ξεπούλημα σε μεγάλους επιχειρηματικούς φορείς ανώνυμου κεφαλαίου: (α) των δημόσιων επιχειρήσεων, που παράγουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και (β) της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, που περιλαμβάνει και τη δημόσια γη με πλουτοπαραγωγικές πηγές και γενικά με ιδιότητες κερδοφόρας εκμετάλλευσης -ανεξάρτητα αν με την παραχώρηση αυτή απειλείται η εθνική κυριαρχία.

- Με τη δεύτερη κατηγορία ξεπουλήματος αρχίζει μαλακά και σιγανά η εκπλήρωση του σκοπού που υπηρετεί ο όρος παραίτησης από τις ενστάσεις εθνικής κυριαρχίας, που περιέχει η Δανειακή Σύβαση.

3)                      
- Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι σε κάθε επέμβαση της «Τρόικα» το μαχαίρι μπαίνει όλο και πιο βαθιά στη ζωτική σάρκα της Ελλάδας και της υπόστασής της. Το απάνθρωπο και άνομο αυτό έργο των Δανειστών μας θα συνεχιστεί με όλο και πιο βαθιές τομές στο σώμα της Χώρας μας, μέχρι την εξάντληση και της έσχατης αντοχής της.

- Το πρόγραμμα οικονομικών μέτρων της Μέρκελ είναι εύγλωττο ως προς το πού οδηγεί.

- Τα επόμενα βήματα των Δανειστών μας θα αποτελούν επέμβαση στην εθνική μας κυριαρχία, που «αμετάκλητα και άνευ όρων» υποθηκεύτηκε με επίσημη υπογραφή.

- Εκεί θα έχομε και τις «λύσεις» των εθνικών μας ζητημάτων.    
  
4)
- Η υπογραφή από την πολιτική εκπροσώπηση της Χώρας μας της γνωστής Σύμβασης Δανείου και του Μνημονίου, με τους πρωτοφανείς στη μεταπολεμική ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού όρους, συνοδεύτηκε με δύο βαρύτατες παραβιάσεις της δημοκρατικής νομιμότητας και των εθνικών συμφερόντων, ενώ μπορούσαν να αποφευχθούν:

 • η υποθήκευση της Ελλάδας στο σύνολο της με ταυτόχρονη καταπάτηση θεμελιωδών  δικαιωμάτων και άρχων και
 • η παραβίαση του δημοκρατικού πολιτεύματος, που διαπράχτηκε με την παράκαμψη του ανώτατου μετά το λαό οργάνου του, της λαϊκής αντιπροσωπείας.
-  Όλα αυτά έγιναν με την ουσιαστική ανοχή της ευρύτερης πολιτικής ηγεσίας και με την ένοχη σιωπή των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

5)
Οι κατάφωρες παραβιάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος, θεμελιωδών αρχών του δικαίου και δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη καθιστούν τη Σύμβαση Δανειοδότησης και το Μνημόνιο ανυπόστατα.

- Το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο δεν επιτρέπουν την εφαρμογή τους. Η εφαρμογή τους και ο ιταμός έλεγχος της ελληνικής διοίκησης από την Τρόικα είναι χωρίς νόμιμη βάση.

- Η Ελλάδα, ως προς αυτή την εξουσία είναι κάτω από παράνομη κατοχή.

- Η πραγματικότητα αυτή δείχνει ότι η πορεία της Ελλάδας που ακολουθεί θα είναι τραγική. Η μόνη ελπίδα που μένει είναι η σοφία του λαού, όπως ο Ελληνισμός το έζησε πρόσφατα με τη σοφία του Κυπριακού Λαού.

6)                     
- Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών κάνει έκκληση προς την Ελληνική Κυβέρνηση, με βάση τις συνταγματικές της υποχρεώσεις για τις οποίες ορκίστηκε, να ενεργήσει ό,τι χρειάζεται για την απάλειψη των όρων που προσβάλλουν την εθνική κυριαρχία και των άλλων αθέμιτων όρων των Συμβάσεων Δανειοδότησης και Μνημονίου και να τις υποβάλει στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και κύρωση.

- Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών απευθύνει συγχρόνως έκκληση προς τα όργανα του πολιτεύματος της Ελλάδας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων να ασκήσουν στην Κυβέρνηση κάθε δυνατή επιρροή που έχουν από το Σύνταγμα, για τον ίδιο σκοπό.

7)                    
- Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών, μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας και την απάλειψη των επονείδιστων όρων που απειλούν την εθνική κυριαρχία, δε θα παύσει να αγωνίζεται με όλα τα δημοκρατικά μέσα για τη μη εφαρμογή των παράνομων και «απεχθών» Συμβάσεων Δανειοδότησης.

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

antistasi

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Ο πλανήτης μας βιώνει μια εποχή νέων επεκτατικών εξορμήσεων για παγκόσμια κυριαρχία. Πρωταγωνιστές δεν είναι πλέον τα εθνικά κράτη, αλλα μιά ελίτ από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και ομίλους καθώς και ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς – τράπεζες.
Οι ανεπανάληπτες και πρωτόγνωρες αυτές αλλαγές που ζούμε σήμερα δεν είναι παρά η υλοποίηση της ατζέντας γιά παγκόσμια διακυβέρνηση και για ένα νέο πολιτιστικο-οικονομικό αποικισμό, που μέσω της αποσταθεροποίησης, του αφελληνισμού του δυτικού πολιτισμού και της γεωπολιτικής αναδιάταξης της Ευρώπης των εθνών, δεν αποβλέπει παρά:
 • στην εγκαθίδρυση μιάς παγκόσμιας ηγεμονίας και
 • στην ιδιοποίηση του φυσικού πλούτου και του ο,τιδήποτε σχετίζεται με τον κώδικα της ζωής και της φύσης.
Προωθείται ένας άνθρωπος γυμνός απο το παρελθόν του, χωρίς οικογένεια, σε μια κοινωνία – εργοστάσιο / εμπορικό κέντρο, χωρίς ιστορία εξέλιξης, ομοιόμορφος, με κατευθυνόμενο μέλλον. Με λίγα λόγια ένας άβουλος άνθρωπος θερμοκηπίου που παλινδρομεί μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης μέσα σε μιά «ανοικτή διταξική κοινωνία απελπισίας». Ενα άβαταρ!
Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, όπου ο αδυσώπητος αυτός και πολυσχιδής πόλεμος έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα σε κάθε πτυχή της Ελληνικής Κοινωνίας και της Εθνικής ακαιραιότητας.
Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να συμβεί!
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε ένα ανεξάρτητο κίνημα ελεύθερων πολιτών που αγωνίζονται για τον ανθρωπισμό, την ελευθερία, την απρόσκοπτη άσκηση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, τον ορθολογισμό, την κοινωνική ευθύνη, την ομορφιά, και την επιδίωξη της αριστείας.
Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη ενός κινήματος που επιστρατεύεται σε έναν αγώνα μέσω του διαδικτύου, ενάντια στις μεθόδους της διεθνούς μεσιτείας για την εξουσία και αυτών που την υπηρετούν, ενάντια στα διαπλεκόμενα Μέσα Ενημέρωσης και προπαγάνδας.
Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη ενός κινήματος που αγωνίζεται να αφυπνήσει, να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει με ιδέες, λύσεις και προτάσεις, ετσι ώστε να επαναπροσανατολίσει την πολιτική βούληση και τις αποφάσεις των δημοσίων προσώπων και λειτουργών προς την κατεύθυνση μιάς ελεύθερης, δίκαιης, και ανθρώπινης κοινωνίας.
Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη ενός κινήματος που θα εκθέτει τις πρακτικές των μέσων ενημέρωσης, της προκατάληψης, της παραπληροφόρησης, της μισής αλήθειας και της λογοκρισίας και θα εξουδετερώνει τα όπλα μαζικής εξαπάτησης που διαμορφώνουν και αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη και περιθωριοποιούν οποιεςδήποτε αποκλίνουσες απόψεις.
Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη ενός κινήματος που παρεμβαίνει για το κοινό καλό και το δικαίωμα κάθε ατόμου για μια καλύτερη ζωή.
Συστρατευθείτε με τους ΈλληνεςOnline σήμερα!
Εμείς προσφέρουμε την τεχνολογική υποδομή, τον χώρο συνάντησης και τα εργαλεία. Εσείς, το καθαρό μυαλό σας, θέληση γιά δράση, τη δημιουργικότητα, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας για το μέλλον.
 Μαζί θα ανάψουμε την σπίθα αλλαγής για έναν καλύτερο κόσμο!
Πρέπει να μεγαλώσει το κίνημά μας, να πολλαπλασιασθεί ο αριθμός των ανθρώπων που κάνουν αντίσταση σ΄αυτές τις επιβαλλόμενες και αφύσικες αλλαγές. Για να ξαναβρούμε ο,τι έχουμε χάσει, για να υπερασπισθούμε ό,τι κινδυνεύει, για να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο!

ΛΙΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

Η «ΣΠΙΘΑ» άναψε για τη Νέα Ελλάδα
Ο Μίκης Θεοδωράκης, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη, άναψε χθες (1 Δεκεμβρίου 2010) τη «ΣΠΙΘΑ» του ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΣ για ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.
Κώστας Τσιαντής


«…ανέστιος ειν’, που χαίρεται αν ξεσπάσει
ανάμεσα σε φίλους και δικούς ξέφρενη αμάχη.»
Όμηρος (Ι, 63-64)


Του Ηλία Σιαμέλου (Από antibaro 7/12/2010)

Όντας περαστικός, είπα, το βλέφαρό μου για λίγο ν’ ακουμπήσω στου διαδικτύου τις φιλικές ιστοσελίδες! Να δω τα εκθέματα της σκέψης των πολλών, ν’ ακούσω τις ιαχές τους. Όμως άλλα είδαν τα μάτια μου στο θαμποχάρακτο κατώφλι τους. Ο ένας κρατάει την πύρινη ρομφαία, ο άλλος κοντάρια και παλούκια και πιο πέρα ο φίλος τρίβει την τσακμακόπετρά του, εκεί απόκοντα, στις νοτισμένες αναφλέξεις του συστήματος.
-Ω, είπα, ω θεληματάρικα παιδιά, που παίζετε κρυφτό, στα πιο ρηχά σοκάκια ενός εξωνημένου καθεστώτος. Κύματα, κύματα έρχονται τα λόγια σας με θόρυβο και φεύγουν. Δεν έχουν φτερά, δεν έχουν μέσα τους τούς ήχους των πονεμένων.
Μόνο να, κατηγόριες, κατηγόριες, και λόγια επικριτικά από ανθρώπους που εμφανίζονται σαν οι μοναδικοί κάτοχοι της αλήθειας. Κι όλα αυτά, τούτη τη μαύρη ώρα της γενικευμένης υπνογένειας! Δε μπορεί, είπα, κάπου θα υπάρχει η συζυγία των ψυχών, κάπου το πάρτι της στενοποριάς θα πάρει τέλος.
Μα τι θέλω να πω; Για ποιο πράγμα τόση ώρα τσαμπουνάω; Ναι, ναι, μα για του λύκου το χιονισμένο πέρασμα μιλάω ! Μια κίνηση έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης και πέσανε όλοι πάνω του για να τον φάνε. Και δε ρίχτηκαν πάνω του οι οχτροί, δεν όρμησε πάνω του της Νέας Τάξης η αρμάδα. Όρμησε το ίδιο το περιοδικό «Ρεσάλτο»! Όρμησε το μετερίζι εκείνο που στις σελίδες του την άστεγη ψυχή μας τόσα χρόνια είχαμε αποθέσει!

Είμαι στο Κοιμητήριο, δίπλα στον τάφο της γυναίκας μου. «Ερευνώ πέρα τον ορίζοντα και, σκύβοντας προσπαθώ με τα δάχτυλα να καθαρίσω την πλάκα του τάφου νάρθει ν’ ακουμπήσει η σελήνη…»*. Ναι, εκείνη μου το έλεγε: Πρόσεχε, πρόσεχε τον κόσμο μας. Πρόσεχε τους ανθρώπους, ενώ μου απάγγελνε με δάκρυα τους στίχους του αγαπημένου της ποιητή : «Αυτός αυτός ο κόσμος /ο ίδιος κόσμος είναι… Στη χάση του θυμητικού / στο έβγα των ονείρων … Αυτός ο ίδιος κόσμος / αυτός ο κόσμος είναι. Κύμβαλο κύμβαλο / και μάταιο γέλιο μακρινό!»…**
Σκέφτομαι, σκέφτομαι κι άκρη δε βρίσκω. «Τελικά αυτή η άμυνα που θα μας πάει, σαν μας μισήσουνε κι’ οι λυγαριές;»** *

Ναι, στο τέλος θα μισήσουμε τον ίδιο μας το εαυτό ή θα τρελαθούμε. Δε γίνεται τη μια μέρα να βάζεις στο εξώφυλλο του «Ρεσάλτο» τη φωτογραφία του Μίκη και την άλλη βάναυσα να τον λοιδορείς. Δε γίνεται τη μια μέρα να ελπίζεις στο φως και την άλλη να γουρουνοδένεσαι με το σκοτάδι. Δε γίνεται τη μια μέρα να προβάλλεις τις απόψεις του και την άλλη να τον ταυτίζεις με τη …Ντόρα!
Είναι αυτή η θαμπούρα απ’ την κακοσυφοριασμένη αιθάλη της Αθήνας που επηρεάζει ανθρώπους και αισθήματα; Είναι η πωρωμένη σκιά του Στάλιν που κατευθύνει ακόμη και σήμερα την εγκληματική παραλυσία των όντων;

Δεν έχω πρόθεση να ενταχτώ στο κίνημα του Θεοδωράκη. Όμως δε μπορώ να πω ότι δε χαίρομαι, όταν ακούω να ξεπετάγονται σπίθες μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, είτε αυτές προέρχονται από απλούς ανθρώπους ή από ανεμογέννητους προλάτες πρωτοπόρους. Φτάνει αυτές οι σπίθες να ανάψουν φωτιές, για να καεί τούτο το σάπιο καθεστώς, τούτη η παπανδρεοποιημένη χολέρα. Αν εμείς οι ξεπαρμένοι «κονταροχτυπιόμαστε» μέσα στης πένας τη χλομάδα κι είμαστε ανίκανοι ν’ ανάψουμε μια σπίθα στου καλυβιού μας τη γωνιά, ας αφήσουμε τουλάχιστον κάποιες περήφανες ψυχές να κάνουν αυτό που νομίζουν καλύτερα. Ας μην σηκώνουμε αμάχες κι ας μην πετάμε ανέσπλαγχνες κορώνες, όταν κάποιο κίνημα είναι ακόμη στα σπάργανα και δεν έχει δείξει το πρόσωπό του. Εκτός κι αν η μικρόνοιά μας ενοχλήθηκε, όταν ο Μίκης κάλεσε επίσημα τους Ανεξάρτητους πολίτες σε ΑΝΥΠΑΚΟΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, σε κυβερνητικά ή μη σχέδια, που Ηθικά, Εθνικά, Δημοκρατικά, Ιστορικά, κατατείνουν στην υποτέλεια του Ελληνισμού.

Όμως, παρά το αλυσόδεμα, παρά τα μύρια δεινά που μας σωρεύουν, τούτος ο βράχος, που λέγεται Ελλάδα, εκπέμπει την κραυγή του. Και οι κραυγές του Μίκη, και οι κραυγές χιλιάδων αγωνιστών, όποιου χρώματος και νάναι, σε πείσμα κάθε ψωροκύβερνου, σε πείσμα κάθε καθεστωτικού βαρδιάνου, κάποια στιγμή θα ενωθούν, κάποια στιγμή στον άνεμο θα ανεβούν, για ν’ ακουστούν, να πιάσουν τόπο. Γιατί «κι ένας που έχει μυαλό νήπιου καταλαβαίνει, πως τώρα η Ελλάδα στην άκρα του άπατου γκρεμού κοντοζυγώνει»****

* Νίκος Εγγονόπουλος
** Οδυσσέας Ελύτης, «Το Άξιον Εστί»
*** Νίκος Εγγονόπουλος
****Όμηρος (Η, 379-482) , παράφραση.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΚΗ

ΑΡΝΗΣΗ: ΣΕΦΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ - Άμεση Δημοκρατία (Real Democracy)