Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Πομακόπουλα και Πομακοπούλες της Σμίνθης γιόρτασαν το μεγάλο ΟΧΙ

http://www.xanthinet.gr/index.php/home/item/2794-pomakopoula-kai-pomakopoyles-tis-sminthis-giortasan-to-megalo-oxi

ΕΕ: ”ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ” ΜΕ ΡΩΣΙΑ Ή ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ;

“Εσείς θα εμπιστευόσαστε ένα παγκόσμιο ιδιωτικό μονοπώλιο, που συνδέεται στενά με το δυτικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, να παίξει τον ρόλο του Θεού; Να καθορίσει δηλαδή τι θα φάτε, τι φάρμακα θα πάρετε, το ίδιο το ανθρώπινο γονιδίωμα ή να αποκτήσει τη δυνατότητα κατασκευής βιολογικών υπερόπλων;”
Αυτή την απάντηση μας δίνει η Ελένα Σαρόικινα, επικεφαλής της ρωσικής ΜΚΟ “Εθνική ‘Ενωση για τη Διατροφική Ασφάλεια” και πρωταγωνίστρια του αγώνα εναντίον των μεταλλαγμένων στη χώρα της, στη συνέντευξη που ακολουθεί, όταν τη ρωτάμε για τα μεταλλαγμένα γενικά και για την πρόσφατη συμφωνία Bayer-Monsanto ειδικά. Τονίζει ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο όπου επιχειρείται η άλωση της ευρωπαϊκής γεωργίας από τις ΗΠΑ, τις πολυεθνικές της βιοτεχνολογίας και της χημικής-φαρμακευτικής βιομηχανίας, με μεγάλες και πολύ επικίνδυνες διεθνείς επιπτώσεις.
http://www.konstantakopoulos.gr/2016/10/12/%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AE-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B1/

SUNRISE by Andreas A. Artemhs

Μοιρολόι Ηπειρώτικο (28η Οκτωβρίου 1940 - Τιμής Ένεκεν)

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ- ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ , ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ


Προς τον ελληνικόν λαόν,
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της. θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας.
Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις.Νυν υπέρ πάντων ο αγών.Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Ιωάννης Μεταξάς

Πρὸς τὸν ἑλληνικὸν λαόν,
Ὁ πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἀνήγγειλε πρὸ ὀλίγου ὑπὸ ποίους ὅρους ἠναγκάσθημεν νὰ κατέλθωμεν εἰς πόλεμον κατὰ τῆς Ἰταλίας, ἐπιβουλευθείσης τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ τὴν μεγάλην αὐτὴν στιγμὴν εἶμαι βέβαιος, ὅτι κάθε Ἕλλην καὶ κάθε Ἑλληνὶς θὰ ἐπιτελέσῃ τὸ καθῆκον μέχρι τέλους καὶ θὰ φανῇ ἀντάξιος τῆς ἐνδόξου ἡμῶν ἱστορίας. Μὲ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὰ Πεπρωμένα τῆς φυλῆς, τὸ Ἔθνος σύσσωμον καὶ πειθαρχοῦν ὡς εἷς ἄνθρωπος θὰ ἀγωνισθῇ ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν μέχρι τῆς τελικῆς νίκης.
Ἐν τοῖς ἀνακτόροις τῶν Ἀθηνῶν τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου 1940
Γεώργιος Β΄

Διάγγελμα Αρχιεπισκόπου
 «Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο Πρόεδρος της Εθνικής ημών Κυβερνήσεως καλούν ημάς πάντας ίνα αποδυθώμεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αμυντικόν αγώνα.
Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κέλευσμα Αυτής και του Θεού, θα σπεύσουν εν μία ψυχή και καρδία να αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών και της Ελευθερίας και τιμής, και θα συνεχίσουν ούτω την απ' αιώνων πολλών αδιάκοπον σειράν των τιμίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν τον ωραίον θάνατον από την άσχημον ζωήν της δουλείας. Και μη φοβούμεθα από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι, ας φοβούμεθα δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι.
Επιρρίψωμεν επί Κύριον την μέριμναν ημών και Αυτός θα είναι βοηθός και αντιλήπτωρ εν τη αμύνη κατά της αδίκου επιθέσεως των εχθρών. Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού και εν τη γενναιότητι και ανδρείς ημών μεγαλυνθησόμεθα.
Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και πατρός είη μετά πάντων ημών.
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος»

Ημερησία Διαταγή Αλ. Παπάγου
"Αναλαμβάνων την αρχηγίαν του Στρατού καλώ τους αξιωματικούς και οπλίτας του Ελληνικού Στρατού εις την εκτέλεσιν του υψίστου προς την Πατρίδα καθήκοντος με την μεγαλυτέραν αυταπάρνησιν και σταθερότητα. Ουδείς πρέπει να υστερήση. Η υπόθεσις του αγώνος τον οποίον μας επέβαλεν ο αχαλίνωτος Ιμπεριαλισμός μιας Μεγάλης Δυνάμεως, η οποία ουδέν είχε ποτέ να φοβηθή από ημάς, είναι η δικαιοτέρα υπόθεσις την οποίαν είναι δυνατόν να υπερασπισθή ένας Στρατός. Πρόκειται περί αγώνος υπάρξεως. Θα πολεμήσωμεν με πείσμα, με αδάμαστον εγκαρτέρησιν, με αμείωτον μέχρι τελευταίας πνοής ενεργητικότητα. Έχω ακράδαντον την πεποίθησιν ότι ο Ελληνικός Στρατός θα γράψει νέας λαμπράς σελίδας εις την ένδοξον ιστορίαν του Έθνους.Μην αμφιβάλλετε ότι τελικώς θα επικρατήσωμεν, με την βοήθειαν και την ευλογίαν του Θεού και τας ευχάς του Έθνους. Έλληνες αξιωματικοί και οπλίται φανήτε ήρωες."31 τού Οχτώβρη 1940. ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ανοιχτό γράμμα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ
Προς το λαό της Ελλάδας
Ο φασισμός του Μουσολίνι χτύπησε την Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά και ξετσίπωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. Σήμερα όλοι οι Έλληνες παλεύουμε για τη λευτεριά, την τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αψηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες.
0 λαός τής Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο φασισμό του Μουσολίνι. Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξοντωθεί αλύπητα. Στον πόλεμο αυτό πού τον διευθύνει ή κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύλαξη. Έπαθλο για τον εργαζόμενο λαό και επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα, πρέπει να είναι και θα είναι, μια καινούργια 'Ελλάδα τής δουλειάς, τής λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξενική ιμπεριαλιστική εξάρτηση, μ'εναν πραγματικά παλλαϊκό πολιτισμό. Όλοι στον αγώνα, ο καθένας στη θέση του και ή νίκη θα 'ναι νίκη τής Ελλάδας και τού λαού της. Οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου στέκουν στο πλευρό μας.
Αθήνα, 31 τού Οχτώβρη 1940.
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής τού ΚΚΕ

Τα μετόπισθεν στον αγώνα:
Το κείμενο των Ελλήνων διανοουμένων
"Είναι δύο εβδομάδες τώρα, που ένα τελεσίγραφο μοναδικό στα διπλωματικά χρονικά των Αθηνών για το περιεχόμενον, την ώρα και τον τρόπο που το παρουσίασεν η Ιταλία κάλεσε την Ελλάδα να της παραδώση τα εδάφη της, να αρνηθή την ελευθερία της και να κατασπιλώση την τιμή της.
Οι Έλληνες δώσαμε στην ιταμή αυτή αξίωσι της φασιστικής βίας, την απάντησι που επέβαλαν τριών χιλιάδων ετών παραδόσεις, χαραγμένες βαθειά στην ψυχή μας, αλλά και γραμμένες στην τελευταία γωνιά της ιερής γης με το αίμα των μεγαλυτέρων ηρώων της ανθρωπίνης ιστορίας. Και αυτή τη στιγμή κοντά στο ρεύμα του Θυάμιδος και στις χιονισμένες πλαγιές της Πίνδου και των Μακεδονικών βουνών πολεμούμε, τις περισσότερες φορές με τη λόγχη, αποφασισμένοι να νικήσουμε ή να αποθάνουμε μέχρις ενός.
Σ' αυτό τον άνισο σκληρότατο αλλά πεισματώδη αγώνα, που κάνει τον λυσσασμένο επιδρομέα να ξεσπάζη κατά των γυναικών, των γερόντων και των παιδιών, να καίη, να σκοτώνη, να ακρωτηριάζη, να διαμελίζη τους πληθυσμούς στις ανοχύρωτες και άμαχες πόλεις μας και στα ειρηνικά χωριά μας, έχουμε το αίσθημα ότι δεν υπερασπιζόμαστε δική μας μόνον υπόθεσι: Ότι αγωνιζόμεθα για την σωτηρία όλων εκείνων των Υψηλών αξιών που αποτελούν τον πνευματικό και ηθικό πολιτισμό, την πολύτιμη παρακαταθήκη που κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οι δοξασμένοι πρόγονοι και που σήμερα βλέπουμε να απειλούνται από το κύμα της βαρβαρότητος και της βίας. Ακριβώς αυτό το αίσθημα εμπνέει το θάρρος σε μας τους Έλληνες διανοουμένους, τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, ν' απευθυνθούμε στους αδελφούς μας όλου του Κόσμου για να ζητήσουμε όχι την υλική αλλά την ηθική βοήθειά τους. Ζητούμε την εισφορά των ψυχών, την επανάστασι των συνειδήσεων, το κήρυγμα, την άμεση επίδρασι, παντού όπου είναι δυνατόν, την άγρυπνη παρακολούθησι και την ενέργεια για ένα καινούργιο πνευματικό Μαραθώνα που θα απαλλάξη τα δυναστευόμενα Έθνη από τη φοβέρα της πιο μαύρης σκλαβιάς που γνώρισε ως τώρα ο κόσμος.
Κωστής Παλαμάς, Σπύρος Μελάς, Άγγελος Σικελιανός,
Γεώργιος Δροσίνης, Σωτήρης Σκίπης, Δημήτριος Μητρόπουλος, Κ. Δημητριάδης, Νικόλαος Βέης, Κ. Παρθένης, Ιωάννης Γρυπάρης, Γιάννης Βλαχογίαννης, Στρατής Μυριβήλης, Κώστας Ουράνης, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, Αρίστος Καμπάνης.
Εφημερίδα "Νέα Ελλάς", 10 Νοεμβρίου 1940

Μες την Καρδια Μου Κλεινω Την Ελλαδα - Παιδικη Χορωδια Δ. Τυπαλδου

Έκτακτο ανακοινωθέν 28ης Οκτωβρίου

Άξιον Εστί - Της Δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ.wmv

Πνευματικό Εμβατήριο - Movement VI.wmv

Οδυσέας Ελύτης - Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ,(Άξιον Εστί) - Μάνος Κατράκης

ΒΕΜΠΟ -ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΙΔΙΑ

Νίκος Πορτοκάλογλου - Η μπαλάντα του φίλου - Audio Release

Νίκος Πορτοκάλογλου - Η μπαλάντα του φίλου - Audio Release

Νέες «αποθεωτικές» δηλώσεις για την ελληνική οικονομία από ΕΕ: «Δεν θα χρειαστεί ούτε κούρεμα χρέους»

Νέες «αποθεωτικές» δηλώσεις για την ελληνική οικονομία από ΕΕ: «Δεν θα χρειαστεί ούτε κούρεμα χρέους»: O Κλάους Ρέγκλινγκ προχώρησε σε νέες «αποθεωτικές» δηλώσεις για την ελληνική οικονμία και επιθυμεί μετάθεση της συζήτησης για το χρέος καθώς θεωρεί ότι για τα επόμενα δέκα χρόνια δεν θα χρ

ΑΘΗΝΟΔΡΟΜΙΟ-ΣΕΦΕΡΗΣ

http://athinodromio.gr/%CF%83%CE%B5%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7/#.WfHU2WiCw2x

Από τα πληρέστερα αφιερώματα στο ΌΧΙ του 1940


http://pheidias.antibaro.gr/1940.htm

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1940 : Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος. Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο. Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1940
Ανοίγουν τα παράθυρα
κι όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν
και φεύγουν όλοι.
Γέμισαν οι πόλεις τύμπανα και σημαίες.
Ορθή η αυγή σημαιοστολίζει τα όνειρά μας
κι η Ελλάδα λάμπει μες στα φώτα των ονείρων μας.
Ο ήλιος πλυμένος
με το καθάριο πρόσωπο στραμμένο στον άνθρωπο,
χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη.
Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος.
Αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε
ύστερα ακούγονται τ’ άρβυλα στην άσφαλτο,
το μεγάλο τραγούδι των αντρίκιων βημάτων
που μακραίνει και σβήνει στο βάθος του δρόμου,
ως το βραδινό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα.
Εκεί τα τρένα περιμένουνε
σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη,
ακούγονται οι αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί
κι ύστερα όλα σωπαίνουν και περιμένουν.
Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα:
Νικούμε. Νικούμε.
Πάντα νικάει το δίκιο!
Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος.
Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο.
Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

"Χερουβικόν",Ήχος πλ.α' (Μάρκου Βασιλείου) - Αγία Ειρήνη Αθηνών 2016

Ο ΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Ανδρέας Α. Αρτέμης. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ


Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
(η εκπομπή της 27ης Οκτωβρίου 2016 στο Ράδιο COSMOS FM)

Θυμόμαστε σήμερα την συγκλονιστική Εποποιία της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της Αντίστασης . Τότε που σύσσωμο το Ελληνικό Έθνος είπε το Κοσμοϊστορικό ΟΧΙ στην φασιστική Ιταλία και στην Ναζιστική Γερμανία. Μέσα σ ένα ξέφρενο παραλήρημα από ενθουσιασμό, εθνικό παλμό και υπερηφάνεια βαπτισθήκαμε στην προαιώνια ένδοξη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εμείς οι νεώτεροι....ακούγοντας και διαβάζοντας τους μεγάλους δασκάλους του γένους και τους ποιητές...που πάντα πρώτοι βλέπουν τους Εθνικούς εφιάλτες,...κι όταν βέβαια μας βυθίζουν στο σκοτάδι....τα αστέρια των μεγάλων φωνών των ποιητών και των δημιουργών γενικότερα μας δείχνουν το δρόμο μιας άλλης φωτεινής προοπτικής και διάβασης ...

Ο μέγας αποικιοκράτης Winston Churchil 

Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρετανίας κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έλεγε...
«Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δέν αποδίδει τό ελάχιστο εκείνων τών πράξεων αυτοθυσίας τών Ελλήνων, πού ήταν καθοριστικός παράγων τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώνα τών εθνών, κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διά τήν ανθρώπινη ελευθερία καί αξιοπρέπειαν.»…….. «Εάν δέν υπήρχε η ανδρεία τών Ελλήνων καί ή γενναιοψυχία τους, ή έκβαση τού Β' Παγκόσμιο Πολέμου θά ήταν ακαθόριστη.»Οι Έλληνες της Κύπρου είπαν κι αυτοί το δικό τους ΟΧΙ στον Ιταλό εισβολέα. Αμέσως μόλις έφτασε η είδηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ιταλία, στην Κύπρο απλώθηκε ένα παραλήρημα ενθουσιασμού. Οι ελληνικές σημαίες, απαγορευμένες από το 1931, υψώθηκαν ξανά σε κάθε σημείο του νησιού. Νέοι της Κύπρου κατέκλυσαν το ελληνικό Προξενείο της Λευκωσίας και την Αρχιεπισκοπή, για να στρατευθούν. Έρανοι ξεκίνησαν παντού. Ακόμη και οι πιο φτωχοί συνεισέφεραν ό,τι τους είχε απομείνει. Μόνο η Κερύνεια πρόσφερε την αξία ενός αεροπλάνου. 
Υπολογίζεται σε 4.000 οι Κύπριοι που πήραν μέρος στην ελληνοϊταλική σύρραξη. (Ας σημειωθεί εδώ, ότι άλλες 30.000 Κυπρίων πολέμησαν σε διάφορα άλλα μέτωπα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου). Ο ενθουσιασμός τους παρέμεινε αμείωτος σε όλες τις δύσκολες στιγμές του πολέμου. Κι όταν στα Αλβανικά βουνά ο φαντάρος ριχνόταν στη μάχη με όπλο την ιαχή ΑΕΡΑ, προκαλώντας τη φυγή των εισβολέων εχθρών, πίστευε πως θα νικούσε. Πίστευε ο Έλληνας του 1940 πώς και οι νεκροί ήρωες δεν θα έμεναν στο μνήμα, μα εκδικητές θα πρόβαλλαν από τον τάφο για να επιβάλουν το δίκαιο, την ηθική, την τιμή, τη λευτεριά, την ανθρωπιά, την Ελλάδα δηλαδή. Πόσο λαμπερή ξεπροβάλλει η 28η Οκτωβρίου 1940 ανάμεσα στα έθνη, στους λαούς που υπέκυψαν στη βία. Η ημέρα ιστορίας, σημειώθηκε στις συνειδήσεις εχθρών και φίλων, όχι απλώς η αντίσταση μιας χώρας μικρής σε θεόρατο εχθρό, όχι απλώς η περιφρόνηση, ενός ολάκαιρου έθνους στο θάνατο, μα τούτο το σημαντικό, ότι οι Έλληνες του 1940, γνήσιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων και κληρονόμοι λαμπρής παραδόσεως, έχοντας πλήρη επίγνωση του φοβερού κινδύνου ν’ αφανιστεί το Κράτος, ρίχτηκαν στον αγώνα χωρίς υπολογισμούς, χωρίς κανένα δισταγμό ή φόβο, με μόνα όπλα την πίστη στο Θεό της Ελλάδος και την αγάπη τους γι αυτή.
(ηλεκτρονική διεύθυνση προς ακρόαση....
.https://od.lk/f/MF8xMzE5OTYwODJf

Victor Davis Hanson & John Heath “Ποιός σκότωσε τον Όμηρο;”, εκδόσεις “Κάκτος”,


“Ο εικοστός αιώνας δεν κατασκεύασε το ελληνικό πρότυπο. Ο Διαφωτισμός, η Αναγέννηση, ο Μεσαίωνας και οι Ρωμαίοι, με τη σειρά, έβλεπαν την τέχνη και τον πολιτισμό τους είτε ως υποστήριξη είτε ως αντίδραση εναντίον της ελληνικότητας. Ήταν ένα μέτρο από το οποίο δεν μπορούσαν να ξεφύγουν και το οποίο έβλεπαν ως ενιαία, αναγνωρίσιμη κληρονομιά που ήταν δική τους. Κάτι πρέπει να συνέδεε τόσο ανόμοιες κοινωνίες μέσα από βουνά, χιόνια και αιώνες του παρελθόντος. Κάτι εξηγεί το γιατί ένας Αμερικανός ή ένας Γερμανός που πιάνουν τώρα στα χέρια τους την Μήδεια ή την ιστορία του Θουκυδίδη αναγνωρίζουν αμέσως κάτι σύγχρονο, αν όχι κάτι που να απηχεί τη δική τους πολιτιστική εμπειρία, με ένα τρόπο που δεν ισχύει για τις θυσίες των Αζτέκων, την κινέζικη ποίηση, το Κοράνι ή τα ιερογλυφικά. Αυτό το κάτι – όχι φυλή αλλά πολιτισμός- είναι μια πολύ ασυνήθιστη παράδοση που αρχίζει με τους Έλληνες και παραμένει μαζί μας ακόμη και σήμερα” […] “Δεν έχουμε κατασκευάσει τη χίμαιρα ‘ελληνικότητα’ για να επικυρώσουμε τις δικές μας πολιτισμικές υποθέσεις. Μάλλον, κατά την έρευνά μας να ανακαλύψουμε γιατί είμαστε ό,τι είμαστε, συνεχώς ‘σκοντάφτουμε’ – στο χώμα, στην πέτρα, στα κείμενα, στα νομίσματα – πάνω σε αυτούς τους παράξενους κάποιους, αυτό το μοναδικό λαό που ονομάζεται ‘Έλληνες”
Victor Davis Hanson & John Heath
“Ποιός σκότωσε τον Όμηρο;”, εκδόσεις “Κάκτος”, σε μετάφραση Ρένας Καρακατσάνη, σελ. 62 τέλος, 63 παρ.2.

Sabaton - Coat of Arms (Animated)

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Βασιλική Λαβίνα - Στης Βενετίας τα νερά

Γιάννης Μαρκόπουλος - Ποιός άκουσε καταμεσήμερα

Paco de Lucía Concierto Aranjuez - Adagio

H ατζέντα της συνάντησης Μ.Ομπάμα-Α.Τσίπρα

H ατζέντα της συνάντησης Μ.Ομπάμα-Α.Τσίπρα: Ο Μ.Ομπάμα στις 14 Νοεμβρίου έρχεται στην Αθήνα όπου θα συναντηθεί με τον Α.Τσίπρα έχοντας μαζί του μια πολύ πλούσια ατζέντα θεμάτων που θα αφορούν την μείωση του ελληνικού χρέους, ένα πλούσιο ελληνικ

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Edgar Allan Poe - Live

https://gaming.youtube.com/watch?v=11X3SM4Ag3A&list=PL38IJZSdTCvepyvZBvpt6pNUJaeHbp31f

Paris Review - The Art of Poetry No. 13, George Seferis/ George Seferis: Collected Poems, 1924-1955. Bilingual Edition Philip Sherrard

Paris Review - The Art of Poetry No. 13, George Seferis
https://muse.jhu.edu/book/34082

Θεόδωρος Καρυώτης, Νέοι παγκόσμιοι χάρτες οριοθέτησης της ΑΟΖ που δικαιώνουν την Ελλάδα

 H οργάνωση Marine Regions είναι δημιούργημα του Flanders Marine Institute που έχει έδρα την πόλη Ostend του Βελγίου και θεωρείται το παγκόσμιο κέντρο χαρτογράφησης θαλασσίων ζωνών. Έτσι σήμερα (21-10-2016) εξέδωσαν την 9η έκδοση με τους αναθεωρημένους χάρτες για όλα τα παράκτια κράτη του πλανήτη Γη για Χωρικά Ύδατα, Συνορεύουσα Ζώνη, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, Εσωτερικά Ύδατα και Αρχιπελαγικά Ύδατα. Στον πρώτο χάρτη βλέπουμε την ΑΟΖ της Ελλάδας:

Η οργάνωση Marine Regions είναι δημιούργημα του Flanders Marine Institute που έχει έδρα την πόλη Ostend του Βελγίου και θεωρείται το παγκόσμιο κέντρο…
PIOTITA.GR

Ο Κ.Καραμανλής προειδοποιεί «για επερχόμενη καταστροφή» μετά την απόρριψη της Συνθήκης της Λωζάνης από τον Ρ.Τ.Ερντογάν

Ο Κ.Καραμανλής προειδοποιεί «για επερχόμενη καταστροφή» μετά την απόρριψη της Συνθήκης της Λωζάνης από τον Ρ.Τ.Ερντογάν: Με έκδηλη ανησυχία ο πρώην πρωθυπουργός Κ.Καραμανλής προειδοποιεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα αλλά και την ελληνική κοινωνία με ένα καθαρό μήνυμα για «καταστροφή» που έρχεται στην χώρα αν

Οι καταγγελίες του Ν.Τραμπ για επικείμενη νοθεία στις αμερικανικές εκλογές ανατρέπουν το πολιτικό σκηνικό - Τι λένε πλέον οι δημοσκοπήσεις

Οι καταγγελίες του Ν.Τραμπ για επικείμενη νοθεία στις αμερικανικές εκλογές ανατρέπουν το πολιτικό σκηνικό - Τι λένε πλέον οι δημοσκοπήσεις: Παρά τα συνδυαστικά χτυπήματα που δέχτηκε ο Ν.Τραμπ από το σύνολο των αμερικανικών αλλά και όλων των ελεγχόμενων από τις ΗΠΑ δυτικών ΜΜΕ αλλά και από το ίδιο του το κόμμα με υποτιθέμενα σεξιστικά σκάν

Brian Greene: Making sense of string theory

https://www.ted.com/talks/brian_greene_on_string_theory

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

K. Tsiantis Music/songs

1. http://muzic.asia/songs/eldimika
2. http://search-video.net/top/Yeni/SEFERIS/top//SEFERIS/page1.html?page=CA8QAA
3. https://musicleek.me/s/The+King+Of+Asine
4, http://popularmp3.xyz/asine/asine.html
5, https://gosong.ukbypass.win/ASINE.html
6. http://play.tojsiab.com/eTJjVUUxNnMxODAz
7. http://video.mashtaga.biz/search/eldimika
8. http://video.mashtaga.biz/search/eldimika
9. http://mp3nel.xyz/mp3/m-theodorakis-g-seferis.html#/page/2
10.http://free2u.website/tag/seferis
11.http://myboxmp3.online/play/seferis-theodorakis/kTfdKD3BP4I.html
12.http://hdsong.mobi/asine.htm
13.http://free2u.website/tag/seferis
14.http://www.yttoons.com/watch/vjr_Tw81I4k/the-king-of-asine-part-2-g-seferis-c-tsiantis-english-subtitles-%CE%B3-%CF%83%CE%B5%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BA-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82

Ανησυχεί η Ρωσία για τις κινήσεις Ν.Φίλη - Τι μεταδίδει για την σύγκρουση Αμβρόσιου και υπουργού Παιδείας το κρατικά ελεγχόμενο pravoslavie.ru

Ανησυχεί η Ρωσία για τις κινήσεις Ν.Φίλη - Τι μεταδίδει για την σύγκρουση Αμβρόσιου και υπουργού Παιδείας το κρατικά ελεγχόμενο pravoslavie.ru: Ανησυχεί η ορθόδοξη Ρωσία για τις κινήσεις Φίλη στην Ελλάδα με τις οποίες επιχειρείται αποχριστιανοποίηση της Ελλάδας και να γίνει το ελληνικό σχολείο ουδετερόθρησκο χωρίς το μάθημα των θρησκευτικών ν

Οι Χριστιανοί Ασσύριοι του Ιράκ καταδιώκουν την ISIS: Απελευθέρωσαν πόλεις ύψωσαν Σταυρούς ήχησαν ξανά οι καμπάνες (βίντεο)

Οι Χριστιανοί Ασσύριοι του Ιράκ καταδιώκουν την ISIS: Απελευθέρωσαν πόλεις ύψωσαν Σταυρούς ήχησαν ξανά οι καμπάνες (βίντεο): Την χριστιανική πόλη Bartella κατέλαβαν οι δυνάμεις της ταξιαρχίας της Νινευή ή αλλιώς μονάδες προστασίας NPU (Nineveh Plain Protection Units) και για πρώτη φορά μετά την κατάληψη της πόλης από το ISI

ΣΠ. ΣΑΜΟΪΛΗΣ: "ΤΡΙΖΟΒΟΛΟΥΝ ΤΡΙΖΟΝΙΑ" - Ελ. Βιτάλη

Στον Άγνωστο Ποιητή


Στίχοι - μουσική: Μίκης Θεοδωράκης


Ρήγα Φεραίε σε σε κράζω.
Από την Αυστραλία στον Καναδά
κι από τη Γερμανία στην Τασκένδη,
σε φυλακές, σε βουνά και σε νησιά,
διασκορπισμένοι οι Έλληνες.

Διονύσιε Σολωμέ σε σε κράζω.
Κρατούμενοι και κρατούντες,
δέροντες και δερόμενοι,
διατάσσοντες και διατασσόμενοι,
τρομοκρατούντες και τρομοκρατούμενοι,
κατέχοντες και κατεχόμενοι,
διηρημένοι οι Έλληνες.

Αντρέα Κάλβε σε σε κράζω.
Λαμπερότατος ο ήλιος απορεί,
απορούν τα βουνά και τα έλατα,
οι ακρογιαλιές και τ' αηδόνια,
λίκνο ομορφιάς και μέτρου η πατρίς μου,
σήμερα τόπος θανάτου.

Κωστή Παλαμά σε σε κράζω.
Ποτέ άλλοτε τόσο φως δεν έγινε σκότος,
τόση ανδρεία φόβος,
τόση αδυναμία η δύναμη,
τόσοι ήρωες μαρμάρινες προτομές,
πατρίς του Διγενή και του Διάκου η πατρίς μου,
σήμερα χώρα υποτελών.

Νίκο Καζαντζάκη σε σε κράζω.
Κι όμως αν λησμονούν οι θνητοί
που μιλούν ακόμα τη γλώσσα του Ανδρούτσου,
η μνήμη κατοικεί πίσω από τα σίδερα και τις σκοπιές,
η μνήμη κατοικεί μέσα στα ληθάρια,
φωλιάζει στα κίτρινα φύλα
που σκεπάζουν το κορμί σου Ελλάδα.

Άγγελε Σικελιανέ σε σε κράζω.
Η ψυχή της πατρίδας μου είσ' εσύ πολύμορφο ποτάμι,
τυφλό από το αίμα, κουφό από το βόγκο,
ανήμπορο από το μέγα μίσος και τη μεγάλη αγάπη,
που εξίσου εξουσιάζουν την ψυχή σου.
Η ψυχή της πατρίδας μου είναι
δυο χειροπέδες σφιγμένες σε δυο ποτάμια,
δυο βουνά δεμένα με σκοινιά
στον πάγκο της ταράτσας,
ο Αργίτικος κάμπος φουσκωμένος από το μαστίγιο
και ο Όλυμπος κρεμασμένος πισθάγκωνα
από το κατάρτι του αεροπλανοφόρου για να ομολογήσει.
Η ψυχή της πατρίδας μου είναι αυτός ο σπόρος
π' άπλωσε ρίζες πάνω στο βράχο.
Είσ' εσύ μάνα, γυναίκα, κόρη,
που αγναντεύεις τη θάλασσα και τα βουνά
και κρυφόβαφεις μ' αίμα
τα κόκκινα αβγά της Αναστάσεως
που εγκυμονούν οι καιροί και οι άντρες.
Αν ποτές να 'ρθει στη δύστυχη χώρα μου,
Πάσχα Ελλήνων.

Βασίλισσα Ελισαβετ: «Έπίκειται παγκόσμιος πόλεμος που θα φέρει τους Έσχατους Καιρούς» (βίντεο)

Βασίλισσα Ελισαβετ: «Έπίκειται παγκόσμιος πόλεμος που θα φέρει τους Έσχατους Καιρούς» (βίντεο): Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει οι φήμες ότι η βασίλισσα Ελισσάβετ κατά την συνάντησή της με τον Ρώσο πατριάρχη Κύριλο και τον Αρχιεπίσκοπο του Canterbury τους είπε ότι επίκειται ένας φοβερός παγκόσμ

Κυπροποίηση της Θράκης και τουρκοποίηση του Αιγαίου: Τα πραγματικά σχέδια της Τουρκίας

http://mignatiou.com/2016/10/apetite-amesi-diethnis-antidrasi-kipropiisi-tis-thrakis-ke-tourkopiisi-tou-egeou/

Κυπροποίηση της Θράκης και τουρκοποίηση του Αιγαίου: Τα πραγματικά σχέδια της Τουρκίας

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΙΣΛΑΜ, ΜΟΓΓΟΛΟΙ

https://www.facebook.com/imperiumtour2015/videos/1180280958649689/

New York Times: «ΔΝΤ και δανειστές προσπάθησαν να θάψουν την έκθεση που έδειχνε ότι είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας»

New York Times: «ΔΝΤ και δανειστές προσπάθησαν να θάψουν την έκθεση που έδειχνε ότι είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας»: Στην «πλάτη» του ελληνικού λαού έπαιξε «βρώμικα» παιχνίδια το ΔΝΤ αφού όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times υψηλόβαθμα στελέχη του επιχείρησαν να μπλοκάρουν ή να

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ- G. SEFERIS: ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwD1aiT-Rsti1gUYMvhRro1KIdNtyUg-x
http://wyszukiwarka.party/szukaj/seferis/

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ: ΚΙΧΛΗ- ΤΟ ΦΩΣ, Giorgos-Seferis: To Fos

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ: ΚΙΧΛΗ- ΤΟ ΦΩΣ shttp://www.musicme.com/#/Seferis/videos/%22-%22---Giorgos-Seferis-%22To-Fos%22-4B677A57355F3163484D63.html


Ecouter gratuitement et télécharger de la musique avec musicMe, premier site légal d'écoute gratuite et de téléchargement mp3. Des millions de titres en illimité et clips…
MUSICME.COM

At the Secret Beach: G.Seferis- M. Theodorakis- ΑΡΝΗΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ- ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

http://www.musicme.com/Seferis/videos/At-The-Secret-Beach---Mikis-Theodorakis---Giorgos-Seferis-(Hq-Official-Audio-Video)-4D7A41306568454E6A5973.html

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Jannis Zotos - Santorini (Seferis)

http://datab.us/Eu28BqjA_N0#Jannis Zotos - Santorini (Seferis)

O Χρόνος στην Επικούρεια Κοσμοθέαση

http://antikleidi.com/2016/10/19/xronos_epikuros/

Μάριο Ντράγκι: «Ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους»

Μάριο Ντράγκι: «Ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους»: Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, τόνισε την ανάγκη «να ληφθούν πρόσθετα μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους».Ο κ. Ντράγκι, μιλώντας

Μονή Προυσού - Καρπενήσι - Aerial View

Νάνος Βαλαωρίτης Στην πράξη 21/10/12

Xαμός στους πλειστηριασμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα - Φυγαδεύτηκε η πρόεδρος των Συμβολαιογράφων (βίντεο)

Xαμός στους πλειστηριασμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα - Φυγαδεύτηκε η πρόεδρος των Συμβολαιογράφων (βίντεο): Ένταση επικράτησε στο Ειρηνοδικείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια πλειστηριασμού χωραφιού στον Χορτιάτη.Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν περίπου

Χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταλείπουν την Μοσούλη και ανάμεσά τους και οι ισλαμιστές του ISIS για... Συρία!

Χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταλείπουν την Μοσούλη και ανάμεσά τους και οι ισλαμιστές του ISIS για... Συρία!: Βρήκαν τον τρόπο οι Αμερικανοί για να στείλουν στην Συρία τους 9.000-10.000 μαχητές του ISIS «καμουφλαρισμένους» ως πρόφυγες ανάμεσα σε όντως αληθινούς πρόσφυγες θύματα αμερικανικών βομαρδ

Play - Η Λυπημένη-Μελίνα Κανά [Ποίηση Γ. Σεφέρης]

Play - Η Λυπημένη-Μελίνα Κανά [Ποίηση Γ. Σεφέρης]

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΗΣ- Τhe King of Asine (Part 2) : G.Seferis-C.Tsiantis, English Subtitles

ΤΟ ΠΡΏΤΟ KAI ΔΕΎΤΕΡΟ ΜΈΡΟΣ ΕΔΩ:  https://www.youtube.com/watch?v=y2cUE16s180&list=PLwD1aiT-Rsti1gUYMvhRro1KIdNtyUg-x .
ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ

Μόσχα: «ΗΠΑ και Σ. Αραβία έδωσαν ασφαλές πέρασμα σε 9.000 μέλη του ISIS από την Μοσούλη για να πολεμήσουν τους Ρώσους στην Συρία»!

Μόσχα: «ΗΠΑ και Σ. Αραβία έδωσαν ασφαλές πέρασμα σε 9.000 μέλη του ISIS από την Μοσούλη για να πολεμήσουν τους Ρώσους στην Συρία»!: Με την «πολυδιαφημισμένη» μάχη της Μοσούλης να έχει ξεκινήσει αυξάνονται οι ενδείξεις ότι πιθανότατα πρόκειται για ακόμη μια μάχη τύπου Τζαραμπλούς ή Νταμπίκ.Αυτό αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ λ

Γιάννης Μηλιός | Ενδιαφέροντες Καιροί |

Τέσσερις λόγοι που πρέπει να απομακρυνθεί ο κ. Στουρνάρας ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΣΤΗΝ «ΕΦ.ΣΥΝ.»

http://www.efsyn.gr/…/tesseris-logoi-poy-prepei-na-apomakry…
ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΣΤΗΝ «ΕΦ.ΣΥΝ.»: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών περιγράφει πώς ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος…
EFSYN.GR
http://www.efsyn.gr/arthro/tesseris-logoi-poy-prepei-na-apomakrynthei-o-k-stoyrnaras

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

ΙΤΙΑ ΙΤΙΑ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Χανς Βέρνερ-Ζιν: «Θέμα χρόνου η έξοδος της Ιταλίας από την ευρωζώνη» - Πλησιάζει το τέλος του ευρώ;

Χανς Βέρνερ-Ζιν: «Θέμα χρόνου η έξοδος της Ιταλίας από την ευρωζώνη» - Πλησιάζει το τέλος του ευρώ;: Ο Γερμανός οικονομολόγος Χανς-Βέρνερ Ζιν, ο οποίος απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τις απόψεις του Βερολίνου έριξε τη "βόμβα" και είπε πώς η οικονομία της Ιταλίας είναι τόσο απελπιστική, ώστ

Λόνκο Κιλαπάν (1993 - 2003) Η ελληνική καταγωγή των Αραουκανών της Χιλής Μετάφραση: Γιώργος Λαθύρης

Στο βιβλίο αυτό ο Λόνκο Κιλαπάν (1993 - 2003), επίσημος ιστορικός της Αραουκάνικης Φυλής, ισχυρίζεται και αποδεικνύει με πλήθος στοιχεία, ότι οι Αραουκάνοι είναι απόγονοι αρχαίων Ελλήνων και συγκεκριμένα Σπαρτιατών, που οδηγήθηκαν στη Χιλή περί το 600 π.Χ. και ίδρυσαν εκεί δική τους αποικία. Όπως μας λέει ο ίδιος, η γνώση αυτή μεταδιδόταν μυστικά από τον έναν Επεουτούβε (=επίσημο ιστορικό των Αραουκάνων) στον άλλο για πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια.
Η μυστηριώδης αυτή φυλή της Νότιας Αμερικής, που αριθμεί περί τις 400.000 ψυχές, έχει προκαλέσει τον παγκόσμιο θαυμασμό για τις αρετές της και ιδίως για την ακατάβλητη μαχητικότητά της μέσα στην πρόσφατη ιστορία, αφού αντιστάθηκε με επιτυχία επί 300 χρόνια και ποτέ δεν κατακτήθηκε από τους Ισπανούς, ούτε με τα όπλα ούτε μέσω της θρησκείας. 

Το βιβλίο γράφτηκε στην ισπανική γλώσσα, που είναι η επίσημη γλώσσα της Χιλής, με τίτλο "El Origen Griego de los Araucano|" ("Η ελληνική καταγωγή των Αραουκάνων") και εκδόθηκε το 1974 από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Σαντιάγο. Το βιβλίο αυτό είχαμε την εκδόθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα το 1997, σε επιμελημένη μετάφραση του δικηγόρου, συγγραφέα και μεταφραστή Γιώργου Λαθύρη. Το βιβλίο είναι γραμμένο με τον λακωνικό τρόπο που συνήθιζαν να εκφράζονται οι αρχαίοι Σπαρτιάτες· έτσι, πίσω από τις γραμμές υπάρχει ένα "δεύτερο" και ένα "τρίτο βιβλίο", που ανευρίσκεται σε μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση.

Ένας λαός όμορφος και γενναίος, με πάθος για την ελευθερία, σε μια κοινωνία που λειτουργεί με τους μυστικούς νόμους του Λυκούργου... είναι ένα συγκλονιστικό θέμα που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο κανέναν Έλληνα, αλλά και κανέναν απροκατάληπτο ερευνητή της αλήθειας! Εξάλλου, όπως αποδεικνύεται και από την πρόσφατη Ιστορία, Ελλάδα και Χιλή συνδέονται περιέργως με μια "ανεξήγητη" συμπάθεια... Ο γνωστός νομπελίστας ποιητής Πάμπλο Νερούντα ήταν Αραουκάνος, και στο έργο του "Κάντο Χενεράλ", που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, κάνει υπαινικτικές αλλά σαφείς αναφορές για το θέμα αυτό....Είναι καιρός μέσα από το βιβλίο αυτό να μάθουμε την αλήθεια, μια αλήθεια που μπορεί να λειτουργήσει πάνω μας σαν ένα "σοκ ιστορικής μνήμης", μια αλήθεια που μας αφορά όλους!


Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Σαβίνα Γιαννάτου - Γιατί πουλί μ' δεν κελαηδείς (subtitles)

Ο Δημήτρης Καραμβάλης μιλά για το έργο του Ανδρέα Αρτέμη

Jean-Claude Trichet called for the imposition of global governance to be bossed by the G20

http://www.prisonplanet.com/trichet-calls-for-corrupt-bis-to-boss-global-government-in-cfr-speech.html
the text of the speech http://www.bis.org/review/r100428b.pdf 

Jean-Claude Trichet: "Shaping a New World: Economic Crisis and Global Go...

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟ ΙΡΑΝ

Οι Costas Tsiantis και Athanasios Drougos κοινοποίησαν ένα σύνδεσμο.

«Υπάρχει ένα είδος αριστεράς πιο χρήσιμο από τη δεξιά…»

http://www.antibaro.gr/article/15983

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οι ΗΠΑ «έκαναν πίσω» υπό τον φόβο γενικευμένου πολέμου με Ρωσία - Δεν θα κτυπήσουν την Συρία - Τι λέει η απόφαση του NSC

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οι ΗΠΑ «έκαναν πίσω» υπό τον φόβο γενικευμένου πολέμου με Ρωσία - Δεν θα κτυπήσουν την Συρία - Τι λέει η απόφαση του NSC: Mια "βαθιά ανάσα" μπορεί να πάρει ο πλανήτης, τουλάχιστον για την ώρα, καθώς  στο τέλος της εξάωρης συνεδρίασης του National Security Council (NSC) στην Washington, ο Αμερικαν

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.2 ΕΠ.7 ΤΡΟΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ...

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Μία δεύτερη ανάγνωση στις αποκαλύψεις των Wikileaks και του βιβλίου Ολάντ: Η συγκυρία και οι εξελίξεις που σηματοδοτούνται

Μία δεύτερη ανάγνωση στις αποκαλύψεις των Wikileaks και του βιβλίου Ολάντ: Η συγκυρία και οι εξελίξεις που σηματοδοτούνται: Οι αποκαλύψεις που ήρθαν χθες στο φως της δημοσιότητας τόσο από το βιβλίο του Φρανσουά Ολάντ όσο και από τα Wikileaks εκ πρώτης όψεως εκθέτουν την κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα. Αφενός στην πρώτη περ

ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ! Ὁ Πρόεδρος Μιχάλης Ἠλιάδης - Βασικές θέσεις τῆς Πολιτικῆς Παράταξης «ΚΟΙ...

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

"Του Παύλου Μελά"(Του τραπεζιού) - Γιώργος Μεϊντανάς

Παύλος Μελάς - Ο Μακεδονομάχος

«Δεν υπάκουσα παρά εις μιαν ιδέαν,
Να φανώ χρήσιμος εις τον πλησίον και τον τόπο μου»
Παύλος Μελάς (1870-1904).
Μουσικη- Γιάννης Σπανός από την Ταινία "ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ"
O θάνατος του είναι ζωή στους κουρασμένους από τη μετριότητα του κόσμου. Ο Θάνατος του ανασταίνει τους κοιμισμένους, ταράζει τούς μαργωμένους, δυναμώνει τους...
YOUTUBE.COM

ΛΙΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

Η «ΣΠΙΘΑ» άναψε για τη Νέα Ελλάδα
Ο Μίκης Θεοδωράκης, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη, άναψε χθες (1 Δεκεμβρίου 2010) τη «ΣΠΙΘΑ» του ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΣ για ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.
Κώστας Τσιαντής


«…ανέστιος ειν’, που χαίρεται αν ξεσπάσει
ανάμεσα σε φίλους και δικούς ξέφρενη αμάχη.»
Όμηρος (Ι, 63-64)


Του Ηλία Σιαμέλου (Από antibaro 7/12/2010)

Όντας περαστικός, είπα, το βλέφαρό μου για λίγο ν’ ακουμπήσω στου διαδικτύου τις φιλικές ιστοσελίδες! Να δω τα εκθέματα της σκέψης των πολλών, ν’ ακούσω τις ιαχές τους. Όμως άλλα είδαν τα μάτια μου στο θαμποχάρακτο κατώφλι τους. Ο ένας κρατάει την πύρινη ρομφαία, ο άλλος κοντάρια και παλούκια και πιο πέρα ο φίλος τρίβει την τσακμακόπετρά του, εκεί απόκοντα, στις νοτισμένες αναφλέξεις του συστήματος.
-Ω, είπα, ω θεληματάρικα παιδιά, που παίζετε κρυφτό, στα πιο ρηχά σοκάκια ενός εξωνημένου καθεστώτος. Κύματα, κύματα έρχονται τα λόγια σας με θόρυβο και φεύγουν. Δεν έχουν φτερά, δεν έχουν μέσα τους τούς ήχους των πονεμένων.
Μόνο να, κατηγόριες, κατηγόριες, και λόγια επικριτικά από ανθρώπους που εμφανίζονται σαν οι μοναδικοί κάτοχοι της αλήθειας. Κι όλα αυτά, τούτη τη μαύρη ώρα της γενικευμένης υπνογένειας! Δε μπορεί, είπα, κάπου θα υπάρχει η συζυγία των ψυχών, κάπου το πάρτι της στενοποριάς θα πάρει τέλος.
Μα τι θέλω να πω; Για ποιο πράγμα τόση ώρα τσαμπουνάω; Ναι, ναι, μα για του λύκου το χιονισμένο πέρασμα μιλάω ! Μια κίνηση έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης και πέσανε όλοι πάνω του για να τον φάνε. Και δε ρίχτηκαν πάνω του οι οχτροί, δεν όρμησε πάνω του της Νέας Τάξης η αρμάδα. Όρμησε το ίδιο το περιοδικό «Ρεσάλτο»! Όρμησε το μετερίζι εκείνο που στις σελίδες του την άστεγη ψυχή μας τόσα χρόνια είχαμε αποθέσει!

Είμαι στο Κοιμητήριο, δίπλα στον τάφο της γυναίκας μου. «Ερευνώ πέρα τον ορίζοντα και, σκύβοντας προσπαθώ με τα δάχτυλα να καθαρίσω την πλάκα του τάφου νάρθει ν’ ακουμπήσει η σελήνη…»*. Ναι, εκείνη μου το έλεγε: Πρόσεχε, πρόσεχε τον κόσμο μας. Πρόσεχε τους ανθρώπους, ενώ μου απάγγελνε με δάκρυα τους στίχους του αγαπημένου της ποιητή : «Αυτός αυτός ο κόσμος /ο ίδιος κόσμος είναι… Στη χάση του θυμητικού / στο έβγα των ονείρων … Αυτός ο ίδιος κόσμος / αυτός ο κόσμος είναι. Κύμβαλο κύμβαλο / και μάταιο γέλιο μακρινό!»…**
Σκέφτομαι, σκέφτομαι κι άκρη δε βρίσκω. «Τελικά αυτή η άμυνα που θα μας πάει, σαν μας μισήσουνε κι’ οι λυγαριές;»** *

Ναι, στο τέλος θα μισήσουμε τον ίδιο μας το εαυτό ή θα τρελαθούμε. Δε γίνεται τη μια μέρα να βάζεις στο εξώφυλλο του «Ρεσάλτο» τη φωτογραφία του Μίκη και την άλλη βάναυσα να τον λοιδορείς. Δε γίνεται τη μια μέρα να ελπίζεις στο φως και την άλλη να γουρουνοδένεσαι με το σκοτάδι. Δε γίνεται τη μια μέρα να προβάλλεις τις απόψεις του και την άλλη να τον ταυτίζεις με τη …Ντόρα!
Είναι αυτή η θαμπούρα απ’ την κακοσυφοριασμένη αιθάλη της Αθήνας που επηρεάζει ανθρώπους και αισθήματα; Είναι η πωρωμένη σκιά του Στάλιν που κατευθύνει ακόμη και σήμερα την εγκληματική παραλυσία των όντων;

Δεν έχω πρόθεση να ενταχτώ στο κίνημα του Θεοδωράκη. Όμως δε μπορώ να πω ότι δε χαίρομαι, όταν ακούω να ξεπετάγονται σπίθες μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, είτε αυτές προέρχονται από απλούς ανθρώπους ή από ανεμογέννητους προλάτες πρωτοπόρους. Φτάνει αυτές οι σπίθες να ανάψουν φωτιές, για να καεί τούτο το σάπιο καθεστώς, τούτη η παπανδρεοποιημένη χολέρα. Αν εμείς οι ξεπαρμένοι «κονταροχτυπιόμαστε» μέσα στης πένας τη χλομάδα κι είμαστε ανίκανοι ν’ ανάψουμε μια σπίθα στου καλυβιού μας τη γωνιά, ας αφήσουμε τουλάχιστον κάποιες περήφανες ψυχές να κάνουν αυτό που νομίζουν καλύτερα. Ας μην σηκώνουμε αμάχες κι ας μην πετάμε ανέσπλαγχνες κορώνες, όταν κάποιο κίνημα είναι ακόμη στα σπάργανα και δεν έχει δείξει το πρόσωπό του. Εκτός κι αν η μικρόνοιά μας ενοχλήθηκε, όταν ο Μίκης κάλεσε επίσημα τους Ανεξάρτητους πολίτες σε ΑΝΥΠΑΚΟΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, σε κυβερνητικά ή μη σχέδια, που Ηθικά, Εθνικά, Δημοκρατικά, Ιστορικά, κατατείνουν στην υποτέλεια του Ελληνισμού.

Όμως, παρά το αλυσόδεμα, παρά τα μύρια δεινά που μας σωρεύουν, τούτος ο βράχος, που λέγεται Ελλάδα, εκπέμπει την κραυγή του. Και οι κραυγές του Μίκη, και οι κραυγές χιλιάδων αγωνιστών, όποιου χρώματος και νάναι, σε πείσμα κάθε ψωροκύβερνου, σε πείσμα κάθε καθεστωτικού βαρδιάνου, κάποια στιγμή θα ενωθούν, κάποια στιγμή στον άνεμο θα ανεβούν, για ν’ ακουστούν, να πιάσουν τόπο. Γιατί «κι ένας που έχει μυαλό νήπιου καταλαβαίνει, πως τώρα η Ελλάδα στην άκρα του άπατου γκρεμού κοντοζυγώνει»****

* Νίκος Εγγονόπουλος
** Οδυσσέας Ελύτης, «Το Άξιον Εστί»
*** Νίκος Εγγονόπουλος
****Όμηρος (Η, 379-482) , παράφραση.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΚΗ

ΑΡΝΗΣΗ: ΣΕΦΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ - Άμεση Δημοκρατία (Real Democracy)